Background Sidebar
Vorstand Statuten Publikation Tagungen Rundschau Institutionen Kontakt Volkskunde in Österreich eBook)

Cottbus: Promotionsstelle (50%) am Sorbischen Institut/Serbski institut

Ausschreibung Promotionsstelle

Am Sorbischen Institut/Serbski institut in Bautzen mit einer Arbeitsstelle in Cottbus ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Promotionsstelle (Stellenumfang 50 %)

zu besetzen. Die Stelle ist befristet auf drei Jahre. Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen nach TV-L E13 (50 %).

Zur Bewerbung aufgerufen sind Hochschulabsolventen/innen aus den Sprach-, Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie angrenzenden Fachbereichen mit einem ausgeprägten Interesse an Themen der Minderheitenforschung. Erwartet wird die Konzeption und Bearbeitung eines innovativen Promotionsvorhabens, das sich am Beispiel der Sorben mit Fragen der Versicherheitlichung von Kultur und Sprache in Minderheitenkontexten beschäftigt. Orientierend sei diesbezüglich etwa auf den jüngst am Sorbischen Institut entstandenen Konferenzband „Dimensionen kultureller Sicherheit bei ethnischen und sprachlichen Minderheiten“ (2017) verwiesen. Das Promotionsvorhaben sollte sich dieser Thematik bevorzugt aus historischer, kulturwissenschaftlicher oder (sozio-)linguistischer Perspektive widmen.

Ferner erwarten wir von unseren Promovierenden die Bereitschaft zur konzeptionellen und inhaltlichen Mitarbeit in einem interdisziplinären Team sowie die Unterstützung bei der Planung und Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Publikationen.

Erforderliche Qualifikationen:

 • ‎abgeschlossenes Hochschulstudium (Magister, Master, Diplom oder vergleichbar) in Geschichtswissenschaft, Kulturwissenschaften, Sprachwissenschaft, Slawistik, Sorabistik oder einem benachbarten Fachbereich
 • Kenntnisse auf dem Gebiet der sorbischen Geschichte, Sprache und Kultur sind erwünscht
 • Kenntnisse des Ober-/Niedersorbischen oder einer anderen westslawischen Sprache sind für das Quellen- und Literaturstudium von Vorteil; die Bereitschaft zum (weiteren) Spracherwerb des Sorbischen wird vorausgesetzt
 • gute Englischkenntnisse‎ in Wort und Schrift
 • selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit

Die Stelle ist zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation im Rahmen einer Promotion vorgesehen. Die fachliche Betreuung des Dissertationsprojekts erfolgt in Kooperation mit mindestens einer Universität.

Auf die bevorzugte Berücksichtigung von Schwerbehinderten bei Vorliegen gleicher Eignung wird geachtet.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen und einer kurzen Projektskizze von maximal drei Seiten bis zum 5. August 2018 per E-Mail (möglichst in einer PDF-Datei) an das Direktorat des Sorbischen Instituts/Serbski institut unter si@serbski-institut.de zu richten. Auch später eingehende Bewerbungen können berücksichtigt werden, sofern die Stelle noch offen ist. Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich in der 35. Kalenderwoche in Bautzen stattfinden. Anfallende Reisekosten können nicht übernommen werden.

 

***

Wupisanje městna doktoranda/doktorandki

W Serbskim instituće w Budyšinje z wotnožku w Choćebuzu ma so w blišim času

 

doktorandske městno (wobjim 50 %)

wobsadźić. Tute městno je na tři lěta wobmjezowane. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50 %), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

K powabjenju su namołwjeni wysokošulscy absolwenća z rěčespytnych, stawizniskich, kulturnych a socialnych wědomosćow kaž tež nakromnych fachowych wobłukow z wuraznym zajimom za temy mjeńšinoweho slědźenja. Wočakuje so koncepcija a wobdźěłanje inowatiwneho promociskeho předewzaća, kotrež zaběra so na přikładźe Serbow z prašenjemi wutworjenja wěstoty za kulturu a rěč w mjeńšinowym konteksće. K orientaciji móhł njedawno w Serbskim instituće nastaty konferencny spis “Dimensije kulturelneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow” (Lětopis 2017/2) słužić. Promociski projekt měł so tutej tematice hladajo na historisku, kulturnowědomostnu abo (socio-)linguistisku perspektiwu wěnować. Dale wočakujemy wot doktoranda zwólniwosć ke koncepcionelnemu a wobsahowemu sobudźěłu w interdisciplinarnym teamje kaž tež podpěru při planowanju a přewjedźenju wědomostnych zarjadowanjow a publikacijow.

Wuměnjenja/kwalifikacije:

 • ‎wotzamknjenje wysokošulskeho studija (magister, master, diplom abo přirunajomne) na polu stawizniskich abo kulturnych wědomosćow, rěčespyta, slawistice, sorabistiki abo w susodnym fachowym wobłuku
 • znajomosće na polu serbskich stawiznow, rěče a kultury so přeja
 • znajomosće hornjo-/delnjoserbšćiny abo druheje zapadnosłowjanskeje rěče su za žórłowy a literarny studij z lěpšinu; wočakuje so zwólniwosć k (dalšemu) přiswojenju serbšćiny
 • dobre znajomosće w jendźelšćinje w słowje a pismje
 • samostatne, strukturěrowane wašnje dźěła a zamóžnosć, w teamje dźěłać

Tute městno je předwidźane za wědomostnu kwalifikaciju w ramiku promocije. Fachowe poradźowanje tutoho disertaciskeho projekta wotměje so w kooperaciji ze znajmjeńša jednej uniwersitu.

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech pósćelu so ze zwučenymi podłožkami a z krótkej projektowej skicu (maksimalnje tři strony) hač do 5. awgusta 2018 přez e-mail (po móžnosći w pdf-dataji) do direktorata Serbskeho instituta pod si@serbski-institut.de . Tež pozdźišo dochadźace požadanja móža so wobkedźbować, jeli je městno hišće wotewrjene. Požadanske rozmołwy wotměja so najskerje w 35. kalendrowym tydźenju 2018 w Budyšinje. Ewentualne jězbne wudawki so přewzać njemóža.
***

Wupisanje městna doktoranda/doktorandki

W Serbskem instituśe w Budyšynje z wótnožku w Chóśebuzu dej se wobsajźiś skerjej a lěpjej

doktorandske městno (wobměra 50 %).

Městno jo wobgranicowane na tśi lěta. Myto se płaśi pó TV-L (E13, 50 %), jolic wósobinske wuměnjenja su dane. Wó městno procowaś mógu se wusokošulske absolwenty z rěcywědnych, stawizniskich, kulturnych a socialnych wědomnosćow kaž teke namrocnych fachowych wobcerkow z wuraznym zajmom za temy mjeńšynowego slěźenja.

Wócakujo se koncipěrowanje a wobźěłowanje inowatiwnego promociskego pśedewześa, ako zaběra se na pśikłaźe Serbow z pšašanjami wutwórjenja wěstosćow za kulturu a rěc w zwisku z minoritami. K orientaciji mógał słužyś konferencny zwězk „Dimensije kulturelneje wěstosći pla etniskich a rěcnych mjeńšynow“ (2017), kótaryž jo gano wujšeł w Serbskem instituśe. Projekt promocije dejał se toś tej problematice pśiwobrośiś głownje ze stawizniskeje, kulturowědneje abo (socio)linguistiskeje perspektiwy. Wušej togo wócakujomy wót doktoranda, až jo zwólny, koncepcionelnje a pó wopśimjeśu sobu źěłaś w interdisciplinarnem teamje a pódpěrowaś planowanje a pśewjeźenje wědomnostnych zarědowanjow a publikacijow.

Wuměnjenja a kwalifikacije:

 • ‎wótzamknjony wusokošulski studium (magister, master, diplom abo pśirownujobne) na pólu stawizniskich abo kulturnych wědomnosćow, rěcywědy, slawistiki, sorabistiki abo w susednem fachowem wobcerku
 • znaśa na pólu serbskich stawiznow, serbskeje rěcy a kultury su žycone
 • znaśa górno-/dolnoserbšćiny abo drugeje pódwjacornosłowjańskeje rěcy su lěpšyna pśi recipěrowanju žrědłow a literatury; wócakujo se, až kandidat jo zwólny se rěc (dalej) pśiswójowaś
 • dobre wustne a pisne znaśa engelšćiny
 • samostatna, strukturěrowana wašnja źěłanja a zamóžnosć w teamje źěłaś

Městno jo pśedwiźone za dalšnu wědomnostnu kwalifikaciju we wobłuku promocije. Fachne wótwardowanje disertaciskego projekta wótměwa se w kooperaciji z nanejmjenjej jadneju uniwersitu.

Pśi samskej kwalifikaciji źiwa se wósebnje na śěžkobrašnych.

Pisma wó pśistajenje daś se pśipósćelu gromaźe ze zwuconymi pódłožkami a krotkeju projektoweju skicu (maksimalnje tśi boki) do 5. awgusta 2018 (pó móžnosći ako pdf-ka) z mejlku na direktorat Serbskego instituta pód si@serbski-institut.de. Teke na procowanja, ako dojdu pózdźej, móžo se źiwaś, jolic až městno njejo hyšći wobsajźone. Rozgrona dla pśistajenja budu nejskerjej w 35. kalendrowem tyźenju w Budyšynje. Ewentualne jězdne kosty njamógu se pśewześ.

 

Z přećelnym postrowom
Mit freundlichen Grüßen

dr. Theresa Jacobsowa
Dr. Theresa Jacobs

wědomostna sobudźěłaćerka
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wotrjad kulturne wědomosće
Abteilung Kulturwissenschaften
_____________________________
Serbski institut · Sorbisches Institut
Hłowne sydło · Hauptsitz
Dwórnišćowa 6 · Bahnhofstraße 6
D-02625 Budyšin · Bautzen
t +49 3591 4972-39
f +49 3591 4972-14
theresa.jacobsowa@serbski-institut.de
www.serbski-institut.de

Kommentieren

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.